Fokreglement ESSCN

Engelse Springer SpaniËl Club Nederland

voor het ras:
Engelse Springer SpaniËl

Fokreglement versie november 2021

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Engelse Springer Spaniël Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Springer Spaniël zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 21 november 2021. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de ALV van de vereniging.
1.2.Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Engelse Springer Spaniël.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement (VFR), terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in Art. 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de ESSCN hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HR) en het Kynologisch Reglement (KR) van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Art. VIII.2KR en Art. III.14 lid 1l KR in samenhang met regels van de vereniging)
2.1.Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.
      Pups,voortkomend uit één van de genoemde combinaties zullen niet in het NHSB worden ingeschreven.(Artikel VIII.2KR en Artikel III.14.lid 1I KR)
2.2. Herhaalcombinaties:
       dezelfde oudercombinatie is maximaal twee (2) maal toegestaan.
2.3. Minimumleeftijd reu:
       de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
2.4.Aantal dekkingen: de reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen verrichten gedurende zijn leven.
      Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB1. In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (Art. III14 KR) Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. 
NB2.Indien sperma wordt gebruikt voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een geslaagde dekking.
2.5. Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:
wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging in het VFR gesteld worden. Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a.De reu moet ingeschreven zijn in een buitenlands stamboek van een FCI-land of een land dat door de FCI erkend is, conform het gestelde in Art.III.21 lid 2 KR.
b.De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken
zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
2.7.Kunstmatige inseminatie (sperma van een levende en/of overleden dekreu):
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokbeleid alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 4e nest is geboren.
3.5. Een Teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit..

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek: op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
4.2.1. Heupdysplasie
4.2.2. Oogafwijkingen:  het ECVO-onderzoek moet hebben plaats hebben gevonden binnen een periode van 12 maanden voorafgaand aan de dekking.Voor ouderdieren die gedurende hun leven minimaal 4 keer een ECVO -onderzoek hebben ondergaan, is het voldoende dat zij in hun 7e levensjaar voor de laatste maal worden getest.
4.3. Aandoeningen: 
4.3.1. Heupdysplasie. voor de fokkerij zijn uitsluitend combinaties van honden met de eindbeoordeling A (negatief), B (Tc) of C (licht positief) toegestaan, met dien verstande dat een hond met de uitslag C alleen gebruikt mag worden in combinatie met een hond met de uitslag A.
4.3.2. ECVO-onderzoek: beide ouderdieren dienen (voorlopig) vrij te zijn van:
 - Membrana Pupillaris Persistens, uitgezonderd iris-iris.
- Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum, uitgezonderd Graad 1.
- Cataract, congenitaal (aangeboren)
- Cataract, niet -congentiaal (niet aangeboren), uitgezonderd punctata, suture line (tip), nuclear ring, nuclear fibreglass/pulverulent
- Retina Dysplasie
- Hypoplasie-/Micropapilla
- Entropion/Trichiasis en/of  Ectropion
- Distichiasis /Ectopische cilie
- Cornea Dystrofie
- Lensluxatie
- Retina degeneratie (PRA)
- Voor andere erfelijke aandoeningen : zie advies ECVO Manual
4.3.3. Ouderdieren mogen niet lijden of hebben geleden aan:
- Glaucoom
- Epilepsie
- Aandoeningen waarbij het welzijn en/of functioneren wordt aangetast.
4.4. Diskwalificerende fouten: niet van toepassing

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2. Verplichte gedragstest: voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
5.3  Betreft het een buitenlandse reu dan gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het Verenigingsfokreglement
als wel in de normen matrix

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Werkgeschiktheidtest: voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Exposities: deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees paspoort voor gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of vóór de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3.In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid (9.3) wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10 INWERKINGTREDING

10.1.Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VII.5 + 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de
Engelse Springer Spaniël Club Nederland
op 21 november 2021.

 

Goedgekeurd door de Raad van Beheer d.d 2 oktober 2013,
Aangepast december 2015 en 21 november 2021